نویسنده: مرتضی قربانی - ۱۳٩٢/٢/٤

رزومه کاندیدای احتمالی نظام مهندسی شهرستان مراغه

بهرام ودودی مفید

مهندس پایه یک عمران (راه و ساختمان)

کارشناسی رسمی دادگستری

کارشناس ارشد مهندسی سیستم و بهره وری

مدرس دانشگاه

04212251866